Regulamin Klubu

REGULAMIN
SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MORSKIEGO
„POMUCHEL – LĘBORK”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego „Pomuchel – Lębork”, zwany dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wyczynowo sport wędkarski.

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr 96 z dnia 19.10.2000 r. oraz (po zmianie nazwy klubu) uchwałą Zarządu Okręgu. i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy.

3. Siedzibą władz klubu jest Koło PZW „Lębork – Miasto” w Lęborku ul. Sienkiewicza 14.

4. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Klub może tworzyć sekcje.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w wędkarstwie morskim, według wzorców stosowanych w polskich związkach sportowych.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez:- doskonalenie umiejętności i zasad etyki zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego;- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW;- czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą;- tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej;- pozyskiwanie sponsorów;- inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego;

III. CZŁONKOWIE KLUBU

1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany udziałem w sportowym współzawodnictwie w wędkarstwie morskim lub sympatykiem tego współzawodnictwa.

2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy sponsoringu.

3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.

4. Członek klubu może w morskiej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu. 5. Członek klubu ma prawo:- wybierać i być wybieranym do władz klubu;- uczestniczyć w pracach klubu;- reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za granicą;- korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu;- poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu;- nosić odznakę klubu;- być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe;

6. Członek klubu ma obowiązek:- brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu;- przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu;- dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie klubu;- kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz strzec etycznych zachowań;- opłacać w terminie składkę członkowską klubu;

7. Członkostwo klubu ustaje na skutek:- pisemnej rezygnacji członka klubu;- uchwały zarządu klubu o skreleniu lub wykluczeniu w przypadku: nie przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach klubu, działania na szkodę klubu, a także nie opłacania w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu;- zgonu członka klubu;

8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie.

IV. WŁADZE I ORGANY KONTROLNE KLUBU

1. Władzami klubu są:- walne zebranie członków klubu;- zarząd klubu;

2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu.

Walne zebranie członków klubu

1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy:- wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej klubu;- zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu;- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym sprawozdań finansowych;- uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu;- dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu;

2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby członków klubu, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.3. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku.4. Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu PZW.5. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania.

Zarząd klubu

1. Zarząd klubu liczy 5 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym.2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:

– wiceprezesa- sekretarza- skarbnika- członka zarządu

3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu.

5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy:- realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu;- kierowanie bieżącą działalnością klubu;- zwoływanie walnych zebrań członków klubu;- reprezentowanie klubu na zewnątrz;- organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych;- zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW;- przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu;- opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu;- szklenie w zakresie wędkarstwa morskiego; – opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;- zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW;- powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach sportowych;- wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.

Komisja rewizyjna

1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy:- kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego; – występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu;- składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu klubu.

3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.4. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu klubu.5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może uchwalić żądanie zwołania walnego zebrania członków klubu, bez oczekiwania na zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.

V. FUNDUSZE KLUBU

1. Fundusze klubu składają się z:- wpisowego i składek członkowskich klubu;- darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy;- dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi uchwałami;- innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.

2. Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalonego budżetu, a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW.

3. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania finansowego macierzystego okręgu.

4. W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu macierzystego okręgu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin klubu ustalony został w oparciu o „Wzorcowy regulamin wędkarskiego klubu sportowego Polskiego Związku Wędkarskiego” uchwalony Uchwałą ZG PZW nr 84 z dnia 15.10.2004 r.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny i macierzysty zarząd okręgu.